Co je glo™
Co je glo™

Co je glo™

Jak se glo™ používá?

Jak se glo™ používá?

NAŠE PRODUKTY
Zařízení glo™

Zařízení glo™

Objev naše revoluční zařízení s propracovaným designem a vylepšenou technologií zahřívání glo™.
Sady zařízení

Sady zařízení

Sady obsahující zařízení glo™ a náplně.
Náplně veo™

Náplně veo™

Bylinné náplně, určené k užití pouze s glo™.
Náplně neo™

Náplně neo™

Tabákové náplně, určené k užití pouze s glo™.
Nejčastější otázkyKontaktuj násKde glo™ koupit?Registrace pro prodávajícíBat Partners

PRAVIDLA SOUTĚŽE„SOUTĚŽ GLO™ O VŮNĚ Z KOLEKCE THE FIVE SENSES BY NOBODYLISTEN“

(dále jen „pravidla“)

1. PŘEDMĚT A ÚČEL PRAVIDEL

Předmětem těchto pravidel je úplná úprava soutěžních podmínek soutěže „Soutěž glo™ o vůně z kolekce The Five Senses by NobodyListen“ (dále jen „soutěž"), jejíž účastníci mohou vyhrát výhru tak, jak to je uvedeno v těchto pravidlech níže.

2. OBJEDNATEL A POŘADATEL SOUTĚŽE

Objednatelem soutěže je:

Společnost: British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

se sídlem: Karolinská 654/2 186 00 Praha 8

IČO: 61775339

Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35426

(dále jen „objednatel soutěže“).

Pořadatelem soutěže je:

Společnost: Zaraguza CZ s.r.o.

se sídlem: Mezibranská 1579/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha 1

IČO: 24212491

Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 189137

(dále jen „pořadatel soutěže“).

Kontaktní údaje:

Pořadatele soutěže lze kontaktovat na e-mailové adrese info@myglo.cz a/nebo na telefonním čísle +420 800 610 610.

3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím profilu objednatele soutěže na sociální sítí Instagram https://www.instagram.com/glo_czech/ (dále jen „sociální síť“).

4. OBDOBÍ TRVÁNÍ SOUTĚŽESoutěž se uskuteční každý den v období od 21. 4. 2023 do 26. 4. 2023 včetně (dále jen „den konání soutěže“).

5. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

 • Do soutěže se může zapojit a výhercem v soutěži se může stát pouze fyzická osoba s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky, která v době zapojení se do soutěže dosáhla věku 18 let, je uživatelem nikotinových výrobků, splní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel, a v době trvání soutěže:a) má zřízen autentický1 profil na sociální síti Instagram (dále jen „sociální síť“) ab) sleduje profil objednatele soutěže glo™ (@glo_czech) • Instagram photos and videos na sociální síti.(dále jen „účastník").
 • Ze soutěže jsou vyloučeny následující osoby objednatele a pořadatele soutěže: zaměstnanci a pracovníci v obdobném vztahu, poskytovatelé služeb a jejich zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu, a dále osoby těmto osobám blízké (v souladu s definicí ust. § 22 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – část věty před středníkem). Pokud se prokáže, že výherce soutěže je osobou uvedenou v předchozí větě, bude ze soutěže vyloučen a ztrácí tak nárok na výhru (tj. výhra mu nebude poskytnuta/bude odebrána a zůstává k dispozici pořadateli soutěže).
 • Zapojením se do soutěže účastník prohlašuje, že se s těmito pravidly soutěže důkladně seznámil a vyslovuje s nimi svůj souhlas.
 • 6. PODMÍNKY A PRŮBĚH SOUTĚŽE

 • Účastník splňující podmínky těchto pravidel se do soutěže zapojí tak, že v den konání soutěže na sociální sítí v příběhu (tzv. stories) vybere (zaklikne) správnou odpověď ze 3 nabízených na otázku, která zde bude umístěna. Otázka se na sociální síti v den konání soutěže v příběhu (tzv. stories) objeví vždy jen jednou, a to v náhodném čase.
 • Do soutěže se může každý účastník zapojit v den konání soutěže pouze jednou, a to výběrem (zakliknutím) správné odpovědi v souladu s článkem 6 odst. 1. Účastník se tedy může do soutěže v období jejího trvání zapojit nejvíce 6krát.
 • Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení produktu či služby objednatele soutěže nebo pořadatele soutěže, ani poskytnutí vkladu či sázky do soutěže.
 • 7. VÝHRY V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHRY

 • Každý den konání soutěže bude na základě náhodného výběru/losování (dále jen „losování“) ze všech účastníků, kteří správně odpověděli na otázku v souladu s článkem 6 odst. 1, vylosován 1 výherce. Celkem tedy bude v období konání soutěže vylosováno 6 výherců (dále jen „výherce“ nebo společně „výherci“).
 • Každý výherce získá 1x parfém, s obsahem 50 ml, v unikátním designu z kolekce The Five Senses by NobodyListen, a to buď ve variantě Amber nebo Turquiose, dle výhercova vlastního výběru v hodnotě cca 5 200 Kč.
 • Výherce bude vyrozuměn pořadatelem soutěže o výhře v soutěži a o tom, jakým způsobem bude výherci výhra v soutěži předána, případně i o jiných důležitých skutečnostech souvisejících s výhrou, prostřednictvím zprávy odeslané z profilu objednatele na sociální síti (tzv. direct message) bezokladně po skončení losování.
 • V rámci losování dle článku 7 odst. 1 bude dále na základě náhodného výběru/losování vždy vylosován nad rámec výherce ještě jeden další účastník jako tzv. náhradní výherce (dále jen „náhradník“ nebo společně „náhradníci“).
 • V rámci komunikace dle článku 7 odst. 3 je výherce povinen do jednoho týdne od vyrozumění o výhře v soutěži na zaslanou zprávu objednatelem soutěže reagovat, zejména, nikoliv však výlučně poskytnout objednateli soutěže doručovací adresu, na kterou má být výhra zaslána pro účely předání výhry a zvolit si jím požadovanou variantu vůně z kolekce The Five Senses by Nobody Listen.V případě, že výherce nebude ve stanovené lhůtě na zprávu o výhře reagovat, propadá výhra ve prospěch náhradníka.
 • Předání/poskytnutí výhry bude učiněno zasláním výhry na doručovací adresu sdělenou výhercem v rámci komunikace s objednatelem soutěže dle předchozího odstavce tohoto článku, a to pouze na doručovací adresu na území České republiky, do 30 dnů ode dne, kdy proběhlo losování.
 • Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena pořadatelem soutěže. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční).
 • Účastník bere na vědomí, že pořadatel soutěže výherci výhru bezúplatně daruje. Účastník není oprávněn po pořadateli soutěže požadovat výměnu výhry nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky plynoucí z jejích případných vad.
 • V případě jakýchkoliv pochybností o splnění podmínek podle těchto pravidel soutěže rozhodne o dalším postupu pořadatel soutěže. V případě pochybností je účastník povinen pořadateli soutěže prokázat splnění jednotlivých podmínek soutěže.
 • Pořadatel soutěže může jednostranně rozhodnout o vyplacení hotovosti či poskytnutí jiného náhradního plnění v odpovídající hodnotě výhry namísto předání výhry. O tomto bude výherce případně informován.
 • 8. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účastí v soutěži účastník bere na vědomí zpracování jím poskytnutých osobních údajů pro účely realizace a vyhodnocení soutěže zahrnující zařazení do databáze účastníků, organizaci a vyhodnocení soutěže a zaslání/poskytnutí výhry, a to dle těchto pravidel. Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení nebo uživatelské jméno na sociální síti, doručovací adresa a další údaje dobrovolně sdělené výhercem v rámci komunikace ohledně výhry.
 • Poskytnutí osobních údajů ve výše popsaném rozsahu pro jejich zpracování pro níže popsané účely je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži.
 • Zpracování osobních údajů účastníků je nezbytné pro realizaci soutěže a předání/poskytnutí výhry. Právním titulem pro zpracování je dále i po skončení soutěže též oprávněný zájem správce spočívající v potřebě řádného vyhodnocení soutěže a předání výhry, popřípadě plnění zákonných povinností správce.
 • Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání soutěže a dále po dobu 2 let po ukončení soutěže pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek apod.).
 • Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
 • Pořadatel soutěže je zpracovatelem osobních údajů. K údajům poskytnutým účastníkem soutěže mohou kromě pořadatele soutěže mít přístup či je zpracovávat rovněž společnosti k tomu pověřené pořadatelem soutěže (a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží) jako jsou zejména doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
 • Účastník bere na vědomí, že poskytuje své osobní údaje dobrovolně. V případě, že však údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se soutěže účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu předat/poskytnout případnou výhru. Ukončením zpracování osobních údajů účastníka proto končí bez dalšího jeho účast v soutěži.
 • Účastník bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména účastník bere na vědomí, že zpracování je transparentní, účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či výmaz, a dále na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Účastník nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj má právní účinky nebo se jej významně dotýká.
 • V případě žádosti o informace či uplatnění svých práv a jiných požadavků či stížností se může účastník obrátit na pořadatele soutěže na e-mailové adrese: info@myglo.cz, či telefonním čísle +420 800 610 610. Dozorovým orgánem zpracování osobních údajů je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může účastník podat stížnost, bude-li mít za to, že osobní údaje, které se ho týkají, nejsou zpracovány v souladu s právními předpisy.
 • 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pravidla této soutěže budou k dispozici na sociální síti https://www.instagram.com/glo_czech/ v tzv. sekci bio a na webové stránce https://www.myglo.cz/pravidlasouteze
 • Účastník se zavazuje, že pro účely zapojení se do soutěže a předání/poskytnutí výhry v případě jejího získání, uvede vždy pouze pravdivé a úplné údaje a bude postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech. V opačném případě má pořadatel právo účastníka ze soutěže vyloučit.
 • Účastník se zavazuje, že pro své zapojení se do soutěže ani svou účastí v soutěži neporušil a ani neporuší obecně závazné právní předpisy a ani podmínky uvedené v těchto pravidlech.
 • Účastník nesmí obtěžovat ostatní účastníky ani je jakkoliv v účasti na soutěži omezovat. Účastník se zavazuje, že svým jednáním nebude znevažovat, zesměšňovat nebo jakýmkoli způsobem poškozovat zájmy pořadatele soutěže a jejich dobré jméno.
 • Účastník bere na vědomí a souhlasí, že pořadatel soutěže je oprávněn ustanovení těchto pravidel jednostranně měnit, zejména, ale nikoliv výlučně, prodlužovat či zkracovat dobu trvání soutěže, přerušovat soutěž nebo soutěž kdykoliv zrušit, a to vše bez náhrady. V případě, že dojde ke změně pravidel soutěže, účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy verze ve znění po poslední změně pravidel soutěže a že pořadatel soutěže není povinen o změně pravidel zvlášť informovat účastníky, protože jejich aktuální platná a účinná verze je vždy dostupná na místě konání.
 • Účastník se zavazuje řídit se těmito pravidly, pokyny pořadatele soutěže, a jiných osob podílejících se na soutěži, zejména obsluhy; jejich rozhodnutí budou ve všech ohledech týkajících se soutěže konečné a závazné pro všechny účastníky. Žádný účastník nemá nárok na výhru, pokud nesouhlasí s těmito pravidly a nesplní povinnosti z nich vyplývající. Účastník dále nemá nárok na výhru, pokud nesplnil podmínky soutěže.
 • Pořadatel soutěže a osoby uskutečňující činnosti pro soutěž neodpovídají za žádné technické problémy nebo technické poruchy v souvislosti s realizací soutěže, jakož ani za jakékoliv jiné škody či újmy, které vzniknou v souvislosti se soutěží, výhrou či budou způsobeny výhrou, nebo za jakékoliv hardwarové nebo softwarové chyby, nebo za nepravdivost či neúplnost údajů sdělených/poskytnutých účastníkem soutěže a nebo výhercem, nebo za neoprávněný lidský nebo jiný zásah do postupu nebo procesu soutěže, a to zejména za neoprávněné vměšování, hackování, krádež, viry, chyby, červy nebo za poškození nebo zrušení jakéhokoliv aspektu soutěže a ani za žádné výkony, které pořadatel soutěže neuskutečňuje nebo neprovozuje přímo či nepřímo sám.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže ze strany účastníků a také právo na (i) případné vyloučení účastníka ze soutěže pro případné nesplnění některé z nich, (ii) nepřiznání nároku na výhru; a to i v případě, že případné nesplnění kterékoliv z podmínek bude zjištěno dodatečně (po určení účastníka za výherce v souladu s těmito pravidly); nejpozději však k momentu předání výhry.
 • Neuplatněnou výhru, kterou si výherce, resp. náhradník neuplatní, nevyzvedne nebo kterou se nepodaří odevzdat, propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 • Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS . Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
 • V případě rozporu těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel. Vyobrazení výhry na jakýchkoliv dokumentech souvisejících se soutěží je pouze ilustrativní.
 • Práva a povinnosti těmito pravidly výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.
 • Ustanovení těchto pravidel se stávají platnými a účinnými dnem uvedeným níže. Tímto dnem budou pravidla rovněž uveřejněna na sociální síti https://www.instagram.com/glo_czech/  v tzv. sekci bio a na webové stránce https://www.myglo.cz/pravidlasouteze
 • V Praze, dne 21. 4. 2023

   1 Tj. reálně fungující profil, který nebyl zřízen účelově pouze k naplnění podmínek této soutěže.

  Kontaktuj nás

  Pokud potřebuješ rychlou reakci, kontaktuj nás na chatu nebo telefonicky.
  Pro použití chatu je potřeba povolit funkční soubory cookies.

  Nastavení cookies najdeš v patičce v sekci ‚Potřebuješ poradit?‘
  subscription

  Nenech si ujít
  novinky ze světa glo™

  Zadej svůj e-mail a telefonní číslo, kam ti budeme posílat novinky a tipy na zajímavé akce, a už ti žádné neutečou.

  Kontaktní informace
  Potvrzení a souhlasy
  * Povinný údaj